ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (386)

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № РД-00-636/05.04.2024  година на Кмета на Община Кюстендил

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ, при следните условия:    
 
Място на работа – Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил, ул.“България“ №55;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея;
Правоотношението с директора на регионалния исторически музей е срочно, за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – „магистър” по специалност от съответното професионално направление;
- професионално направление – „История и археология“ и  „Социология, антропология и науки за културата“;
- професионален опит – 5 години професионален опит в съответното професионално направление.
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование (копие).
Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 10/десет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
-анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
-тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
-етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в централния или местния печат, и на електронната страница на Община Кюстендил.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил - пл. „Велбъжд“ № 1, партер всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на „Център за работа с деца на улицата“, Заповед № РД01-0971/14.06.2023 г. на ИД на АСП и  Решение №1194/31.08.2023  г. на ОбС-Кюстендил Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ представя следното:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16,
Предоставя комплекс от социални услуги в общността, предназначени за деца и семейства с цел: Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете; Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му; Предотвратяване на социалната изолация на децата; Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.

1.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/ Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Управителя;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр.Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16

2. Педагог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност; Социална педагогика.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
4/ Участва в изработването на  индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

3. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 /Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4/ Професионален опит  – над 1 година трудов стаж по специалността;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/ Друга квалификация: Работа с компютър Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, PowerPont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
- Да притежават компютърна грамотност;
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
-Заявление - По образец - Приложение 1;
-Автобиография - По образец - Приложение 2;
-Документ за завършено образование - копие;
-Копие на трудова книжка;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата „Кокиче“  на адрес: гр. Кюстендил, кв.“Герена“, ул. „Кокиче“  № 16

Място и срок за подаване на документите:                                       
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата  „Кокиче“  - гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16 от 08.04.2024 г. до 18.04.2024 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ - гр. Кюстендил, кв. „Герена“,  ул. „Кокиче“  № 16.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Управителя на ЦРДУ “Кокиче“.
Телефон за информация: 0888 044 161

ВАЖНО:
СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.04.2024 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ - ГР. КЮСТЕНДИЛ, КВ. „ГЕРЕНА“, УЛ. “КОКИЧЕ“ № 16
                                  

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: вх. № 93-00-540/18.03.2024 г.
Второ място: вх.№ 94-00-1619/18.03.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № РД-00-610/01.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА“ – КЮСТЕНДИЛ, при следните условия:            
Място на работа – Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий“ №20;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в художествената галерия;
Правоотношението с директора на художествената галерия е срочно, за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
- Образование – висше;
- Образователно-квалификационна степен – „магистър” по специалност от съответното професионално направление;
- Професионални направления – „Изобразително изкуство“ и „Теория на изкуствата“
- Професионален опит – 3 години професионален опит в съответното професионално направление;
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Защита на концепция за дейността и развитието на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование (копие).
Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 10/десет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на галерията; основни проблеми на функционирането й;
- тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен и научен институт и мястото й в мрежата от културни институти;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на галерията;
- етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в централния или местния печат, и на електронната страница на Община Кюстендил.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил - пл. „Велбъжд“ № 1, партер всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.
За справка: тел. 078/551166

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка със Заповед № РД-00-537/22.03.2024г., Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 по Програма „Развитите на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, обявява конкурс за следната позиция:
1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Кюстендил

І. РАБОТНО МЯСТО И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА:

Работно място: гр. Дупница:
Обхват на дейността: Общините Дупница, Бобовдол, Бобошево и Кочериново
•    Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден с ненормирано работно време) на осн. чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, за срок до 31.12.2024г.
ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ
Основни задължения:
1.     Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана с дейностите по приемна грижа на територията на съответната община:
-Информира обществеността;
-Набира кандидати за приемни семейства;
-Извършва предварителен подбор на кандидатите;
-Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
-Изготвя оценка на кандидатите;
-Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
-Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
-Провежда групови супервизии на приемните семейства;
-Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
-Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
-Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
-Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
2.Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
3.Осигурява подкрепа на приемното семейство.
4.Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
5.Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
6.Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето“ към Дирекциите „Социално подпомагане“.
7.Поддържа връзка с други организации и институции с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
8.Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
9.Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
10.Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
11.Участва при провеждане на екипни срещи.
12.Познава и спазва разпоредбите на чл. 7 от Закона за закрила на детето относно задължение за съдействие и чл. 11 от Закона за закрила на детето, относно спазване правото на детето за закрила на личността.
13.Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
14.Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
15.Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.Образователна степен: средно образование;
2.Професионална квалификация: хуманитарна;
3.Професионален опит: 0 година/и;
4.Опит при изпълнение на проекти – предимство;
5.Опит при работа с деца в риск – предимство.
Специфични изисквания:
1.Да умее да работи самостоятелно и в екип;
2.Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
3.Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.Обективност на преценката;
5.Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
6.Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
7.Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
8.Компютърни умения.
 
Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ с Кмета на Община Кюстендил за срок до 31.12.2024г.
Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“- Компонент 1 и се определя в размер на 1400,00 (хиляда и четиристотин) лв.
Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.
ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
•Писмено заявление за кандидатстване – По образец;
•Автобиография - По образец;
•Декларация - По образец;
•Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
•Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите по образец се получават от стая №2 на Община Кюстендил или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил от 22.03.2024г. до 22.04.2024г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всяко постъпило заявление за участие в конкурса  в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Кюстендил.
До участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Допускане до конкурс:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в 1-дневен срок от изтичане срока на обявлението.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината и  протича в два етапа:
•Решаване на затворен тест от 20 въпроса с един верен отговор.
За успешно полагане на теста е необходимо да бъде отговорено на най-малко 11 въпроса. Теста обхваща въпроси от Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето, Методика за условията и начина на предоставяне на социална услуга „Приемна грижа“ и Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
•Събеседване в 3-дневен срок от обявяване на списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил и ще се съобщи писмено на допуснатите кандидати до 17:00ч. на 23.04.2024г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им, като на недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.  В 7 – дневен срок същите могат да направят възражение пред Кмета на Община Кюстендил, който в 3 – дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
Събеседването се провежда от комисията, определена със заповед на Община Кюстендил и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от теста и събеседването и списък с класирания кандидат в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-524/20.03.2024 година  на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 03.04.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 03.04.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 3;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
Комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия..
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-345/23.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-339/22.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-379/28.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 28

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт