ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК

До „Акаунт Комерс 2“ ЕООД, ул. „Панайот Волов“ №8А, гр. Кюстендил
На основание чл. 5, ал. 3, чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 8, изречение първо, ал. 9, чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомявам, че на 02.04.2024 г. е издадено Разрешение за строеж №50 от главния архитект на Община Кюстендил за строеж на обект: „Смяна на предназначението на самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 41112.503.905.4.27 в офис“ със застроена площ – 337,45 кв. м., находящ в УПИ VII-„Обществено-обслужващи дейности“, кв. 176 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №925/02.06.1993 г. на кмета на Община Кюстендил, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.905.4.27, в поземлен имот с идентификатор 41112.503.905 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 01.11.2023 г., за който действа ПУП-ПРЗ и РУП, одобрени със Заповед №627/13.06.2008 год. и Заповед №647/18.06.2008 год. на кмета на Община Кюстендил, с административен адрес: град Кюстендил, ул. „Демокрация“ №38.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) е разпоредено предварителното изпълнение на строеж при бедствена и аварийна ситуация. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, допускането на предварително изпълнение може да се обжалва, чрез Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 3-дневен срок от съобщаването му.
Съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, да обжалвате разрешението за строеж чрез Община Кюстендил до Административен съд – гр. Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.
Съгласно чл. 215, ал. 1, чл. 219, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 166, ал. 1 от АПК, жалбите и протестите срещу разрешението за строеж спират изпълнението му.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт