ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №194, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.04.2024 г., Протокол №9, Общинският съвет разрешава:
1. Изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет – Кюстендил в обхвата на ПИ с идентификатор 17680.3.46, местност Разкръске, по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобре-ни със Заповед №РД-18-1233/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, послед-но изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед №18-5634-31.05.2019 г. на началника на СГКК – Кюстендил.
2. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ с идентифика-тор 17680.3.46, местност Разкръске, по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюс-тендил, одобрени със Заповед №РД-18-1233/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо имота е със Заповед №18-5634-31.05.2019 г. на началника на СГКК – Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана, с правила и нормативи отговарящи на устройствена зона - за техническа инфраструктура с необходимите към нея обекти на допълващото застрояване в съответствие с чл. 4, ал. 6, ал. 7, т. 8, чл. 46, ал.8, чл. 50, чл. 53 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. С решението се одобрява и заданието за проектиране на горепосочените проекти.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-94/19.04.2024 г. от „Пътно поддържане“ ООД - гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт