ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №192, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.04.2024 г., Протокол №9, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата на ПИ с идентификатор 41112.50.354, местност Кандило, по КККР на землището на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нор-матив, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м, а до билото на покрива – 10 м; плът-ност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност), без запазване на осъщественото до момента строителство. С ре-шението се одобрява и заданието за проектиране на горепосочения проект.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-428/26.03.2024 г. от Костадин Георгиев Николов от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт