ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за част от местността Кандило, землище на гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общинския съвет – Кюстендил общ устройствен план на община Кюстендил (от север – земеделска територия, част от местността Кандило, землище на гр. Кюстендил; от юг – улица „Гюешевско шосе“; от изток – строителните граници на гр. Кюстендил; запад – земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил) при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 25, стр. 183 от 22.03.2024 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт