ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

ДНЕВЕН РЕД НА ОБС

На 28 март 2024 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил с адрес пл. „Велбъжд“ № 1, 8 – то заседание на Общински съвет – Кюстендил, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.ДЗ № 93-00-572/22.03.2024 г. – относно избор на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вносител: Димитър Велинов – Председател на Общински съвет - Кюстендил

3.ДЗ № 61-00-87/13.03.2024 г. – относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2023 година, отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците на Община Кюстендил за 2023 година и отчет за изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха на територията на община Кюстендил за 2023 година.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

4.ДЗ № 61-00-96/20.03.2024 г. – относно проект на Правилник за изменение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

5.ДЗ № 61-00-104/20.03.2024 г. – относно приемане на Решение за изменение структурата на общинска администрация Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

6.ДЗ № 61-00-89/13.03.2024 г. – относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

7.ДЗ № 61-00-91/15.03.2024 г. – относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

8.ДЗ № 61-00-99/20.03.2024 г. – относно определяне на състава на външни членове на Одитен комитет при Община Кюстендил на основание чл. 18 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

9.ДЗ № 61-00-88/13.03.2024 г. – относно допълване на утвърдения Списък на персонала, имащ право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 14 към Решение № 78/31.01.2024 г. за приемане бюджета на Община Кюстендил за 2024 г.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

10.ДЗ № 61-00-97/20.03.2024 г. – относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Кюстендил във връзка с изпълнение на Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01, проект № BG-RRP-1.008-0006 „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, финансиран чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

11.ДЗ № 61-00-90/15.03.2024 г. – относно отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение № 81/31.01.2024 г. на Общински съвет – Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

12.ДЗ № 61-00-98/20.03.2024 г. – относно промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа „Св. Петка“.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

13.ДЗ № 61-00-110/22.03.2024 г. – относно определяне на имоти частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

14.ДЗ № 61-00-111/22.03.2024 г. – относно отдаване под наем на част от общински имот – гр. Кюстендил, бул. „България“ № 26а.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

15.ДЗ № 61-00-95/19.03.2024 г. – относно одобряване на проект за подробен устройствен план — парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на бъдеща „Фотоволтаична електроцентрала до 4.9 MWp - Скриняно” в ПИ с идентификатор 66891.27.6, м. „Герена” от кадастрална карта на с. Скриняно, Община Кюстендил, преминаващо извън границите на урбанизирана територия.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

16.ДЗ № 61-00-100/20.03.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 16141.103.55, местност „Влахов дол“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на Горна Брестница, одобрени със Заповед РД-18-162/23.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

17.ДЗ № 61-00-101/20.03.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 29386.76.20, местност „Влахов дол“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на Жиленци, одобрени със Заповед РД-18-1234/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

18.ДЗ № 61-00-102/20.03.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67461.32.244, местност „Дупнишки път“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Слокощица, община Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-1235/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

19.ДЗ № 61-00-103/20.03.2024 г. – относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.83.194, местност „Бреста“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

20.ДЗ №61-00-92/19.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Граница, община Кюстендил.

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

21.ДЗ №61-00-93/19.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Ломница, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

22.ДЗ №61-00-94/19.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Шипочано, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

23.ДЗ№61-00-105/20.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Богослов, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

24.ДЗ №61-00-106/20.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Богослов, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

25.ДЗ №61-00-107/20.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Богослов, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

26.ДЗ №61-00-108/20.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Богослов, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

27.ДЗ №61-00-109/20.03.2024 г. – относно мотивирано искане от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил, офис Трекляно на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Жиленци, община Кюстендил

Вносител: инж. Огнян Атанасов – Кмет на Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт