ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Програми и проекти

Резюме на проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Кюстендил“ , по процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ    BG16FFPR002-3.007  „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ”  по приоритет 3 „Биологично разнообразие”  на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.   

Приключиха дейностите по проект „Подкрепа за Община Кюстендил по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.“ може да видите тук

Изисквания за кандидатстване по Схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Приоритетна област "Ремонти, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил"  може да видите тук

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване може да видите тук

Приложение 1.1 може да видите тук

Приложение 2 - Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта може да видите тук

Приключиха дейностите по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“, финансиран с Договор № BG16RFOP001-5.002-0031-C04 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедра BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“

 Основната цел на проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“ е насочена към осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с психични разстройства в съответствие с Плана за действие за периода 2018 – 2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.  може да видите тук

Във връзка с подписан Протокол – Образец 2 на 21.08.2023г се проведе Официална церемония – „Първа копка“ за ефективен старт на строително – монтажните работи по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“, финансиран с Договор № BG16RFOP001-5.002-0031-C04 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедра BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“може да видите тук

Община Кюстендил сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG16RFOP001-8.006-0037-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-8.006-0037 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и бенефициент - община Кюстендил, за проект „Подкрепа за Община Кюстендил по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.“

Основната цел на проекта е подпомагане служителите на Община Кюстендил, работещи в Дирекция "Здравеопазване, социални дейности, жилищна политика, планиране и подготовка на проекти", Дирекция "Правни дейности и обществени поръчки", отдел „Капитално строителство и екология“, Дирекция "Финансовo стопански дейности и бюджет" във връзка с предстоящия програмен период, свързан с успешното участие на Община Кюстендил в изпълнението на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. (ПРР). може да видите тук

----------------------------------------------------------------------------------

 План за устойчива градска мобилност на община Кюстендил

Планът за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027г. се разработи в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие,  Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Планът е част от системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Планът за интегрирано развитие на община Кюстендил (ПИРО Кюстендил) за периода 2021-2027 година е средносрочен стратегически документ и основен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Обхватът на ПИРО е град Кюстендил като общински център и 71 села и съвместява в рамките на един документ плана за развитието на общината и спецификите за развитието на Кюстендил като град от 3-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 година и нейната актуализация (АНКПР).

ПИРО Кюстендил е разработен в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, а също така и с националните и регионалните цели и приоритети за развитието на България, като включва и разпоредбите, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. Освен това планът е в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за същия период и особено в частта на политика 5 „Европа по-близо да гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

Планът за интегрирано развитие на община Кюстендил е документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното постигане и е картата за управление на община Кюстендил през следващите седем години.

План за интегрирано развитие на община Кюстендил за периода 2021-2027 г.  може да видите тук

Мерки в програмата за реализация -Приложение 1   може да видите тук
Индикативен списък на важни за общината проекти Кюстендил-  Приложение 1А  може да видите тук
Индикативна финансова таблица- Приложение 2  може да видите тук
Матрица на индикаторите- Приложение 3   може да видите тук
Списък на общите индикатори- Приложение 3А  може да видите тук
Органограма на община Кюстендил- Приложение 4   може да видите тук
Програма за развитие на туризма- Приложение 5  може да видите тук

Становище на РИОСВ може да видите тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства може да видите тук.  Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на стартова пресконференция за представяне на дейностите по проект „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства“. Поканата и дневния ред към нея може да видите тук.

Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 може да видите тук.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИE и биогорива в Община Кюстендил 2020-2030 година може да видите тук.

План за енергийна ефективност на Община Кюстендил и стратегия за изпълнението му за периода 2020 – 2023 година може да видите тук.

Краткосрочна програма за насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Кюстендил 2020 – 2023 година може да видите тук.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ може да видите тук.

Информация за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Кюстендил може да видите тук.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ съвместно  с „Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации“ (АСОРИ)" и Норвежки университетски колеж по земеделие и развитие на селските райони (HLB) стартира изпълнението на проект „За чист въздух в Кюстендил“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., Тематичен приоритет 5 „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“.

 ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта е изграждане на устойчиви механизми на гражданско участие за опазване на околната среда и подобряване качеството на атмосферния въздух в община Кюстендил.

 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Изграждане на партньорства между институции, бизнес, училища, граждани за съвместни инициативи с цел подобряване на КАВ;
  • Промяна на нагласите на гражданите и разпознаване на личната отговорност и принос за опазване на КАВ в община Кюстендил;
  • Адаптиране на норвежкия опит в устойчивото развитие на местните общности чрез активно включване на гражданите                    

Проектът обединява усилията на НПО, бизнеса и администрация и предвижда мерки за информиране, образоване, промени в поведението и отношението към околната среда.

Продължителност на проекта 22 месеца.

Обща стойност на проекта 70 027,17 евро.

Повишаване на туристическия потенциал в Кюстендил и Куманово чрез съвременна визия за регионите

Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ за проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил“

„Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил– гарант за устойчив модел за деинституционализация” по ОП РР  2014-2020 г.

Красива България

Инвестиоционна програма

Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил.

Обновяване на Общината.

Обновяване на сграда на МВР.

Образователна.

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Разделно събиране

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт